Strategický plán 2021-24

Z Wikimedia ČR
Verze z 19. 4. 2021, 19:20, kterou vytvořil Klára Joklová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Strategický plán Wikimedia ČR pro roky 2021-24

5 oblastí, 15 vizí s jejich strategickými kroky

OBLAST

1. Rozvoj a podpora komunity

VIZE STRATEGICKÉ KROKY

1a. Diverzita a růst komunity

Česká Wikimedia komunita skládající se z dobrovolníků, členů, účastníků akcí, spolupracujících organizací a partnerů udržitelně roste a rozvíjí se. Zároveň se neustále upevňuje a dále diverzifikuje (genderově, věkově, zájmově apod.).
Její dobrovolnou činnost pro projekty Wikimedia aktivně podporujeme a motivujeme, průběžně oceňujeme a vytváříme pro ni podmínky.

1. Růst komunity
Komunitu a její fungování monitorujeme; kombinací různých nástrojů průběžně identifikujeme její podobu, změny a potřeby. Podporujeme její růst a to také růst z pohledu diverzity.
Potřeby růstu diverzity pak reflektujeme v rámci připravovaných aktivit.
Pořádáme spolkové akce (editatony, GLAM projekty, školení a nízkoprahové akce ) na různorodá témata s cílem oslovit tím co nejširší okruh účastníků.
Formáty akcí připravujeme s ohledem na různé potřeby cílové skupiny - zejm. z pohledu vzdálenosti a přístupu k dané aktivitě - v principu zapojujeme v maximu akcí i jejich online podobu a využíváme online prostor Wikimedia projektů.

2. Zkušená a spolupracující komunita
Pro zajištění dlouhodobého růstu komunity se věnujeme zkušené části komunity tak, aby byla otevřena pro nováčky. Zkušené jednotlivce v komunitě aktivně vyhledáme a vyvíjíme takové kroky/aktivity abychom podpořili v jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro otevřenost a přijímání nováčků s cílem, abychom posilovali jejich kompetence pro zastávání různých rolí v komunitě či projektech Wikimedia.
Reflektujeme a sledujeme potřeby v komunitě a reagujeme na ně. Zaměřujeme se na komunitu zkušených editorů nabídkou dalších vzdělávacích aktivit.
Aktivně oslovujeme wikipedisty, kteří editují, ale zatím aktivně nespolupracují s WMCZ

3. Lektorský sbor/externisté
Rozvíjíme a rozšiřujeme lektorský sbor externích spolupracovníků Wikimedia tak, aby mohli vzdělávat účastníky našich akcí napříč všemi programy. To umožňuje rozšiřovat oslovování nováčku exponenciálně.
S touto skupinou pracujeme a nabízíme jí prostor pro další rozvoj a realizaci.

4. Participace
Vytváříme takové podmínky, aby se členové a dobrovolníci mohli aktivně zapojovat do realizace našich aktivit na různých úrovních (spolu-lektorování, samostatné lektorování, organizace akcí na lokální úrovni, expertní zapojení se do poradních skupin, účast na odborných konferencích a prezentace spolku navenek apod.). Oslovujeme členy komunity s konkrétní možností zapojení. Vytváříme také podmínky pro realizaci jejich samostatných iniciativ - tzv. grassroot aktivity. Speciální zřetel věnujeme zapojení nováčků.
To obnáší také podporu rozvoje jejich měkkých a organizačních dovedností a dalších kompetencí tak, aby byl přínos pro různě zkušené členy. Využíváme jejich dovednosti pro učení se navzájem.


5. Diverzita
Diverzitu komunity a tím i diverzitu obsahu ve Wikimedia projektech zajišťujeme mimo jiné skrze cílenou práci s vybranými cílovými skupinami.
Ty oslovujeme skrze vzdělávací programy a nabídku tematicky zaměřených akcí, jako jsou editatony. Při jejich organizaci je zásadní princip nízkoprahovosti a přístupnosti aktivit pro tyto skupiny.
Mezi cílové skupiny, na které míříme, patří:
Ženy (obecně téma genderu) - vyšší zastoupení žen v komunitě a ženských témat na Wikipedii je dlouhodobým cílem.
Senioři - skrze program Senioři píší Wikipedii, senioři přináší diverzitu věkovou, obsahovou, názorovou a umožňují tak růst obsahu částečně navázaného na unikátní životní zkušenost

1b. Nízkoprahový princip se zaměřením na nováčky

V rámci aktivit organizace vytváříme bezpečné a nízkoprahové prostředí pro všechny členy komunity, zejména pro nováčky.
Stejné principy jsou společným jmenovatelem i dalších našich aktivit v rámci zbylých projektů Wikimedia.

1. Ve stabilní nabídce spolku Wikimedia jsou vzdělávací aktivity, které jsou nízkoprahové a vhodné téměř pro kohokoliv, kdo projeví zájem o Wikipedii.


2. Různorodé cílové skupiny nováčků průběžně identifikujeme a oslovujeme je skrze nabídku programů podle jejich potřeb. V jejich zapojení je cíleně podporujeme v čase a formě aktivit (např. senioři - na úvodní kurz navazuje alumni klub, navazující kurzy a komunitní aktivity, seniorské wikiměsto, metodická podpora a spolupráce s knihovnami a spolky apod.).

3. Kultivujeme prostředí Wikipedie pro nováčky - atmosféru, software, uživatelskou zkušenost, nováčkovské rozhraní.

4. Nováčci nalézají podporu a porozumění tomu, s jakými výzvami se potýkají. Kromě základního seznámení jsou motivováni k vlastnímu přispívání do Wikimedia projektů (ať už formou oprav editací, či psaním celých hesel a nahrávání vhodných souborů na Wikimedia Commons).

5. Cílová skupina seniorů - seniorské kurzy jsou lokálně dostupné skrze práci a podporu s lokálními aktéry a partnery jako jsou knihovny a komunitní centra. Fyzické offline aktivity a jejich realizace je pro tuto cílovou skupinu nováčků klíčová.

6. Cílová skupina studenti a pedagogové, školy - staráme se o to, aby první zkušenost s projekty Wikimedia a jejich uplatněním v procesu učení a vzdělávání (se) byla zkušeností pozitivní (tam kde jsou formální překážky k uznání práce studentů apod., nabízí se využití projektů jako je Wikiverzita). Prioritou je využívat při práci se školami, studenty a pedagogy již existující projekty a aktivity WMCZ, které umožňují jejich další zapojení i po skončení vzdělávací aktivity. Při práci s touto cílovou skupinou je kladen důraz na rozšiřování komunity editorů a vylepšování obsahu projektů Wikimedia (měřitelná kritéria).

7. Cílová skupina wikidatistů: hledáme jednoduchý způsob, jak dostat téma Wikidat mezi širší komunitu.

8. Všechny spolkem pořádané akce (např. editatony) jsou maximálně otevřené nováčkům. Na offline akcích jsou k dispozici lektoři. Na online projektech jsou k dispozici mentoři.

9. Pomoc pro nováčky je viditelně oznámena u všech aktivit (krom těch, které specificky míří na zkušenou komunitu).

10. Soutěže pořádané spolkem mají co možná nejjednodušší pravidla.

11. Fotoprogramy mají pravidla přívětivá nováčkům.

12. Follow-up po akcích pořádaných spolkem (zpětná vazba atd.) je stejně důležitý jako akce samotná - soustředíme se na to, aby byla pro nováčky srozumitelná, přístupná a použitelná.

13. Podporujeme/financujeme tvorbu překladů návodů, dokumentace apod..

1c. Budování kapacit komunity

Utváříme prostředí, kde je možné průběžně budovat kapacity komunity a organizace.
Zahrnujeme do něj podmínky pro sdílení know-how mezi komunitou, podporujeme růst komunitních leaderů a budujeme prostor pro jejich vlastní iniciativu v rámci aktivit organizace.
Klademe důraz i na technickou komunitu a rozvoj (zejm. technických) nástrojů posilujících její kapacity a upevňujících její evoluci.

1. Budujeme kapacity uvnitř komunity skrze nabídku vzdělávacích aktivit a rozvoj kompetencí členů komunity (nejen wiki-dovednosti, ale i komunitní vedení, projektové řízení a další esenciální dovednosti nutné pro chod komunity a dobrovolnictví). Zjišťujeme potřeby konkrétních aktivních jednotlivců („schopáky s dopadem“) a snažíme se na ně reagovat.

2. Školíme/získáváme nové mentory/lektory. Školení a další vzdělávání v lektorských a komunitních dovednostech jsou nabízeny jako podpora nejen pro lektory, ale pro všechny členy komunity. Vyzýváme wikipedisty, ať své know-how sdílí (např. formou vzájemných školení: Jak se dělá šablona atd.). Volíme různé formy sdílení - online i offline, videa/přednášky/semináře.

3. Přispíváme ke kvalitě práce s mentoringem na Wikipedii, podporuje dobrovolníky-mentory a rozvoj prostředí na nováčkovské stránce. Podporujeme to, aby pozice mentora na wiki byla prestižní a ceněnou formou dobrovolnictví.

4. Dlouhodobě, pravidelně a řízeně přispíváme k mapování know-how (viz bod 3c) komunity i uvnitř spolku, zaznamenáváme jej a vytváříme nástroje pro jeho přenos tak, aby byly přístupné. Tím podporujeme stávající i nové generace komunitních leaderů.

5. Nováčci jsou do procesu budování kapacit zapojování do míry svých vlastních možnosti a dovedností, např. pouze na základě dílčí zodpovědnosti, stínování apod.

6. Nabízíme Komunitní minigranty, přes které je možné školení mezi komunitou financovat.

7. Ve spolupráci s partnery hledáme, vyzýváme a školíme nové rezidenty. Primárně oslovujeme s nabídkou rezidentství členy komunity, případně zaškolujeme nováčka (a tím vychováme dalšího člena komunity).

8. Zjišťujeme a systematicky sdílíme novinky z komunity (včetně mezinárodní), články o aktivitách, aplikacích apod.

9. Aktivní členy komunity oslovujeme s možností stát se členy programových poradních skupin.

10. Podporujeme také růst leaderů hnutí Wikimedia - zejména přes skauting nových členů spolku, jejich zapojování do spolkových organizačních struktur (revizní komise a rada) či externí spolupráci se spolkem v tematických oblastech (advokacie apod.). Podporujeme také jejich zapojování do struktur mezinárodních.
OBLAST

2. Projekty a oblasti zájmu

VIZE STRATEGICKÉ KROKY

2a. Oblasti zájmu

Stávající i nové projektové aktivity Wikimedia ČR následují cíle spolku dle Stanov a soustředí se především na podporu rozvoje projektů Wikimedia a celého Wikimedia hnutí.

Stávající i nové projektové aktivity Wikimedia ČR následují cíle spolku dle Stanov a soustředí se především na podporu rozvoje projektů Wikimedia a celého Wikimedia hnutí.
Spolek má tři hlavní oblasti zájmu, které se promítají do tří programových oblastí:
1. Komunitní programy a multimédia, 2. Vzdělávací (EDU) programy a 3. Wikidata/Tech programy.

1. Komunitní programy a multimédia se soustředí na:
- podporu fotografů

- spolupráci s institucemi
- podpora dalších dobrovolníků na projektech Wikimedia
- zisk svobodných médií
- propagaci svobodné kultury
- advokační činnost

2. Vzdělávací (EDU) programy se soustředí zejména na nováčky:
- studenty a žáky (mládež) s cílem jejich budoucího zapojení na úrovni uvědomělých uživatelů, potencionálních editorů
- pedagogy a pedagogy volného času - jako vzdělavatele mládeže
- seniory
- knihovníky, organizace pracující se seniory - jako vzdělavatele seniorů
- speciální zřetel je věnován méně zastoupeným skupinám na Wikipedii - ženám, starším mužům
- aktivity v rámci Otevřeného vzdělávacího programu, který pokrývá obecnou poptávku základních vzdělávacích aktivit naší komunity
- obhajoba pozice Wikipedie ve vzdělávání ve spolupráci s partnerskými organizacemi


3. Wikidata/Tech programy se soustředí na:
- Výukové aktivity
- Datová spolupráce s institucemi
- Nástroje pro práci s Wikidaty

2b. Projektová kultura

Projekty jsou připravovány, realizovány a reportovány v souladu s hodnotami celé organizace - transparentnost, nízkoprahovost, zapojení komunity, nezávislost, nestrannost, neutralita a otevřenost - a reflektují dění v mezinárodním hnutí Wikimedia.
Vytváříme nástroje pro průběžné sledování, měření a hodnocení dopadu našich aktivit a využíváme je pro jejich rozvoj.

1. Všechny projekty jsou plánovány a připraveny v rámci oblastí zájmu, opírají se o roční plán činností, který je připravován v souladu se schválenou spolkovou strategií a naplňuje v čase její cíle a principy. V širokém pohledu plní cíle spolku dané stanovami. Jsou připravené ve spolupráci s radou a roční plán činností podléhá jejímu schválení.

2. Wikimedia komunita je zapojená do plánování obsahu jednotlivých projektů (ankety, apod.), zohledňuje se vývoj české komunity, stejně jako mezinárodní strategie a trendy hnutí Wikimedia. Sekundárně se přihlíží také k požadavkům donorů. Projekty jsou v rámci průběžného plánování konzultovány s programovými poradními skupinami, které se skládají ze zástupců komunity.

3. Projekty a aktivity jsou připravovány a komunikovány s co největším předstihem a to v širokém a cíleném spektru komunikačních kanálů tak, aby zasáhly co nejširší plánované publikum. Zkušená komunita preferuje emaily a informaci Pod Lípou, nováčky oslovují sociální sítě a tématické skupiny.

4. Princip spolupráce s komunitou je uplatňován zejména v dílčích principech (témata projektů, způsoby oslovování a komunikace) a přizpůsobuje se měnícím potřebám. Zároveň jsou zohledňovány obecné potřeby komunity a jejího růstu, které mohou stát nad individuálními potřebami jednotlivců.

5. Všechny projekty jsou realizovány za co nejširšího funkčního zapojení komunity do procesu příprav či realizace a jsou sekundárně využívány jako prostor pro růst kompetencí jednotlivých členů komunity. Členové komunity jsou podporováni v samostatném organizování aktivit pod hlavičkou spolku, pokud jsou plánované aktivity v souladu se strategií. Podpora může mít nejrůznější úroveň. Pro takové aktivity mohou pak být také nastaveny odpovídající požadavky (na reporting apod.). Pro tyto potřeby jsou alokovány odpovídající finanční prostředky (Komunitní minigranty).

6. Projekty jsou transparentně reportovány a evaluovány s důrazem na jejich dopad na cílovou skupinu a zhodnocení dosažení jejich plánovaného cíle. Reporting je jejich nezbytnou složkou, jeho forma plní zároveň princip efektivity a přiměřenosti. Reportovací kanály pro danou akci jsou předem známy.

7. Vytváří se unifikovaný postup sledování dopadu našich aktivit a měření jejich kvality. Definujeme relevantní metriky, které slouží k hodnocení dopadu aktivit, jejich reportování a komunikaci jejich smyslu a navek i interně. Naše akce zpětně hodnotíme: poměr investované energie/přínos. Průběžně zveřejňujeme globální tabulku se všemi metrikami programů.

8. Programy jsou hodnoceny min. jednou ročně, v porovnání s plánem činnosti. Programové hodnocení obsahuje také manažerské zhodnocení a prostor pro poučení. Rozsah a míra transparentnosti tohoto hodnocení je úměrná dané aktivitě a požadovanému efektu.


9. Jsou vytvořeny a na akcích organizovaných spolkem drženy základní principy přátelského a bezpečného prostředí pro zúčastněné. Tyto principy a jejich pozitivní dopad a důležitost jsou vysvětlovány a komunikovány napříč komunitou.

2c. Relevantnost aktivit

Rozvoj projektů, činností a programů WMČR odráží neustále se měnící svět, na jehož chod se jako organizace adaptujeme a zůstáváme tak relevantní entitou v soudobém prostředí. Naše činnost je průběžně hodnocena s přihlédnutím k jejímu dopadu na rozvoj projektů Wikimedia a celého Wikimedia hnutí, udržujeme tak její a naší aktuálnost.

1. Jednotlivé programy jsou navzájem provázané a relevantní vůči sobě navzájem, realizují se v synergických krocích a plánují se společně.

2. Sledujeme aktuální mezinárodní a národní strategie a trendy a vyhodnocujeme jejich relevantnost v rámci našich oblastí zájmu. Tuto relevantnost reflektujeme v souladu se spolkovou strategií do připravovaných aktivit. Tím zajišťuje adaptaci organizace na stále se měnící realitu.

3. Při vytváření plánů sledujeme a reflektujeme trendy v hnutí Wikimedia a v otevřené kultuře.

4. Sledujeme také aktivity partnerských organizací a organizací s podobnými cílovými skupinami. Komunikujeme a spolupracujeme s ostatními organizacemi se kterými sdílíme cíle.

5. Na úrovni ročního plánu činnosti realizujeme krátkodobé aktivity (např. tématické editatony) reagující na aktuální společenské trendy/události. Sledujeme a průběžně vyhodnocujeme zpětnou vazbu z těchto akcí - ve vztahu k nastaveným relevantním cílům - a podle ní plánujeme následné aktivity.
OBLAST

3. Chod, rozvoj a kultura organizace

VIZE STRATEGICKÉ KROKY

3a. Finanční zdraví a stabilita

Organizace odpovědně získává a diverzifikuje své finanční zdroje s cílem co nejvyšší finanční stability a nezávislosti. A to na základě průběžně revidované fundraisingové strategie, která odpovídá aktuální situaci v organizaci, jejím cílům a potřebám. Poskytujeme odpovídající pracovní zázemí pro zaměstnance a členy a zajišťujeme technické vybavení umožňující kvalitní realizaci našich aktivit.

1. Finanční řízení organizace se opírá o roční plány činnosti. Plán ročního rozpočtu je komunikován a schválen radou, podle vývoje v průběhu roku se průběžně upravuje a jednotlivé kroky jsou komunikovány na úrovni rady či revizní komise, dle jejich relevance. Příslušné nadlimitní kroky či kroky mimo schválený plán jsou realizovány až po schválení rady či v momentě, kdy je rada bere na vědomí.

2. Cílem je vícezdrojové financování a finanční stabilita. Podle aktuální finanční a rozpočtové reality plánujeme další získávání financí a jednotlivé fundraisingové aktivity.

3. Dle možností vytváříme a udržujeme finanční rezervy v minimální míře pokrývající kvartál fixních výdajů organizace. V maximální míře vytváříme fondy účelově nevázaných prostředků, které využíváme s rozmyslem pro další dlouhodobý rozvoj organizace či aktuální situaci v organizaci.

4. Nadále rozvíjíme částečnou udržitelnost konkrétních (zejména vzdělávacích) aktivit i skrze poplatky účastníků a finanční a organizační spoluúčasti našich partnerů, vždy ale v takové míře, aby nebyla ohrožena dostupnost a nízkoprahovost našich aktivit.

5. Vytváříme podmínky pro schopnost plnit dodavatelskou roli (např. ve Wikidata projektech) - pokud představuje finanční zisk pro organizaci.

6. Na základě ročních FR cílů vytváříme fundraisingovou strategii pro daný rok, tu napojujeme na na PR plán a průběžně hodnotíme a revidujeme na základě jejích dopadů a např.celospolečenské situace. Jednotlivé programy WMCZ se aktivně podílí na získávání grantů a dodatečného financování na aktivity, u kterých je tato možnost dostupná a nejde na úkor jiných klíčových činností.

7. Plánování ročních aktivit odráží také kapacitu zaměstnaneckého týmu.

8. Vytváříme odpovídající pracovní zázemí pro zaměstnance a flexibilní podmínky pro práci. Pokud to neovlivňuje kvalitu práce, vycházíme vstříc individuální situaci a potřebám zaměstnanců.

9. Zajišťujeme takové technické zázemí, které umožňuje kvalitní realizaci našich aktivit. Při jeho rozvoji neopomíjíme potřeby komunity. Modernizujeme ho dle finančních možností uměřeně s cílem udržet vysoký standard programů, s ohledem aktuální programové potřeby či aktuálnímu vývoj. Provozujeme funkční sklad a fundus, k vybraným materiálů mají za předem určených podmínek přístup i další členové spolku či komunity.

3b. Řízení a kultura organizace

Vnitřní prostředí a vystupování organizace odpovídá základním hodnotám a vizím hnutí Wikimedia a spolku jako takového. Organizace disponuje otevřenými, jasnými a transparentními pravidly pro řízení a podléhá kontrole.
Pro své členy, dobrovolníky, partnery a zaměstnance aktivně vytváříme a podporujeme prostředí pro otevřenou partnerskou diskuzi a vzájemný respekt.
Jsme neustále se učící a rozvíjející organizace, která průběžně reflektuje moment změny a inspiruje se z něj ve svém vývoji.
Podporujeme osobní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a členů komunity.

1. Hodnoty vnitřního prostředí i vystupování organizace jsou v souladu s hodnotami celé organizace - zejména transparentnost, nízkoprahovost, zapojení komunity, nezávislost, nestrannost, neutralita a otevřenost.

2. Spolek se důsledně hlásí k transparentnosti v oblasti vnitřní komunikace (realizované tím, že zúčastněné strany komunikují o plánovaných krocích v dostatečném předstihu). Jednotliví členové a zaměstnanci mezi sebou aktivně sdílí své zkušenosti a participují na rozvoji spolku. V rámci setkání členů a zaměstnanců (např. ideové konference) jsou formulovány konkrétní oblasti, kde má spolek deficit, a na základě toho budou definována nová pravidla vnitřní komunikace v souladu s přirozeným nastavením naší organizace (jako samostatný interní dokument).


3. Hodnotou organizace je funkční otevřená partnerská komunikace uvnitř organizace i navenek, dbáme na její míru a vzájemný respekt. Aktivně pro ni vytváříme podmínky a adekvátní prostor.

4. Organizace se průběžně rozvíjí co do kvality řízení i poskytovaných programů, inspiruje se dobrou praxí z relevantního okolí a průběžně (minimálně jednou ročně) svůj vývoj na jednotlivých stupních řízení reflektuje s důrazem na zachování stability.

5. Personální směrnice je průběžně revidována a neopomíjí hodnotící a motivační složku. Zaměstnanci jsou podporováni v pracovním rozvoji, mají jasné odpovědnosti i kompetence, vytváříme prostředí pro zaměstnanecký růst. Fungování týmu a týmová spolupráce je důležitou hodnotou organizace, stejně jako otevřenost týmu komunitě a jejím potřebám.

6. Potřeby komunity a jejích členů průběžně zjišťujeme, s důrazem na jejich potřeby rozvojové a vzdělávací, ty poté reflektujeme při stylu budování kapacit komunity - v nabídce vzdělávacích a sociálně obohacujících aktivit.

3c. Know how

Jsme si plně vědomi faktu, že je komunita hnutí Wikimedia držitelem cenného a unikátního know how, proto vytváříme podmínky pro jeho zachycení a šíření v českém prostředí. S tímto cílem aktivně vyhledáváme, vytváříme a udržujeme partnerství s organizacemi i jednotlivci a zapojujeme se do profesních a zájmových skupin. Členům hnutí Wikimedia umožňujeme zapojit se do tohoto neustálého procesu dle svých dovedností a zájmů.
Širší veřejnost oslovujeme zejména skrze veřejné a vzdělávací aktivity a jejich PR.

1. Know how zachycujeme několika cestami:
- tvorbou či překladem návodů, videí, průvodců - zejména ke komunitním aktivitám a pro podporu přispívání do Wikimedia projektů - ve spolupráci s komunitou - a jejich zveřejňováním a sdílením
- tvořením manuálů a metodik - ke spolkovým či programovým aktivitám (každý program či projekt má svůj srozumitelný a dohledatelný manuál) a jejich zveřejňováním a sdílením
- popisem a sdílením dobré praxe - zejména ve spolupráci s partnery (společně sdílené know how)

2. Následné sdílení know how je v souladu s cíli naší organizace, realizujeme ho zejména:
- rozšiřování a proškolování lektorského sboru a rozšiřování jejich záběru
- ziskem nových mentorů
- podporou vzájemného sdílení a školení v komunitě
- podporou a realizací školení pro zájmovou, odbornou i širokou veřejnost (např. školení “na klíč”) - s širokým záběrem pokrývajícím i další projekty Wikimedia - zejména Commons a Wikidata
- vytvářením a využíváním vhodných a snadno přístupných platforem pro jeho sdílení (např. rozcestník na webu)
- realizací inovativních řešení - zejména projekty ve spolupráci s partnery (dobrá praxe).
OBLAST

4. Partnerství a spolupráce

VIZE STRATEGICKÉ KROKY

4a. Strategická centrální partnerství

Na centrální bázi navazujeme a udržujeme partnerství se strategickými institucemi, zejména v rámci projektu GLAM - pro realizaci společných projektů s cílem získat obsah do Wikimedia projektů či realizovat jiné společné aktivity.
Partnerství jsou zároveň prostředkem diseminace našich aktivit a nahlížíme je zejména z pohledu jejich dlouhodobé udržitelnosti.
Jsme součástí veřejných profesních diskuzí o tématech, která se naší činnosti dotýkají.

1. Definujeme, co jsou strategická partnerství (jejich aspekty a kvality). Tyto instituce kontaktujeme (pomocí vypracované strategie), snažíme se s nimi navázat funkční partnerství a ta dále udržovat, rozvíjet a zároveň využívat pro další PR. Každá nová nabídka partnerství obsahuje všechny možné typy spoluprací (editaton, sdílení médií, školení apod.) napříč našimi oblastmi zájmu. V ideální formou GLAM spolupráce je rezidentství.
Všechna partnerství mají rozvíjet naše cíle a musí být oboustranně výhodná. Partnerství nám pomáhají v oslovování dalších cílových skupin. Do partnerství se snažíme zapojovat i členy komunity. Vedeme databázi partnerství (oslovených a spolupracujících institucí) s odkazy na stránky projektů. Zároveň máme definovanou nabídku pro instituce, které se chtějí do projektů Wikimedia zapojit samy (bez našeho oslovení).

2. Usilujeme o členství v profesních a zájmových skupinách, které souvisejí s našimi cíli. Tato členství aktivně vyhledáváme a udržujeme a v těchto skupinách jsme vidět a slyšet. Soustředíme se spíše na menší počet skupin, ale za to hlubší vzájemné vztahy. Protože tuto roli mohou lépe (s ohledem na jejich zájmy či profesi) zastat členové spolku, snažíme se je v tom podporovat a o této jejich advokační činnosti informujeme komunitu. Jako stakeholdeři nadále komunikujeme s Ministerstvem kultury a jsme součástí Digikoalice při MŠMT.


3. Zúčastňujeme se tematických konferencí (především jako vystupující) včetně zahraničních událostí (v předem definované míře, a s ohledem na úvazky zaměstnanců). Obecně se inspirujeme v zahraničí a u ostatních poboček Wikimedia. Podporujeme zaměstnance a členy v tom, aby se takových aktivit účastnili zájmově, pokud k tomu mají příležitost a chuť.

4b. Mezinárodní aktivity

Na globální úrovni se aktivně účastníme mezinárodního dění a rozhodování ve strategických jednáních ohledně směřování hnutí Wikimedia, inspirujeme se pro naše aktivity a zapojujeme se do mezinárodních kolaborací napříč hnutím.

1. Sledujeme a aktivně se účastníme mezinárodního dění a rozhodování ve strategických jednáních ohledně směřování hnutí Wikimedia a to na úrovni komunikace s Wikimedia Foundation, na úrovni vedení rad; výkonných orgánů; regionální spolupráce; programových týmů a dalších podpůrných struktur (na komunitní či dobrovolné bázi). Cílem je cílem udržování a budování kontaktů, sdílení zkušeností, dobré praxe a know how a budování platforem pro spolupráci. Vybíráme zástupce pro jednotlivé skupiny na odpovídajícím stupni spolkové struktury - zohledňujeme kapacity jednotlivých zástupců.

2. Na úrovni mezinárodního dění v hnutí Wikimedia jde zejména o aktivní a pravidelnou účast na aktivitách typu Affiliate schůzky (schůzky na bázi vedení rad poboček či skupina výkonných ředitelů).

3. Podporujeme zapojování zaměstnanců do tematických pracovních skupin (education, GLAM, advokacie) s cílem sdílení našeho know how a zkušeností a využívání zdrojů od ostatních poboček - zejména online způsobem (pravidelná účast na tematických pracovních setkáních) i na výběrových offline setkáních (zejména tematické konference). Naše zkušenosti sdílíme zejména formou reportů z aktivit či sdílením konkrétních úspěchů v mezinárodních kanálech; blog, space (aktuálně diff), správa našich informací na Metě či tematických newsletterech (např. oblast zapojení nováčků). Sledujeme dění v mezinárodních komunitách.

4. Relevantní informace a inspirace z mezinárodních platforem (např. publikace, metodiky, pozvánky a iniciativy, příklady dobré praxe a akce) jsou dále šířeny do komunity a mezi stakeholdery. WMČR zde funguje jako přenositel relevantních informací na národní úroveň, zprostředkováváme tak prostor pro mezinárodní spolupráci a vytváření případných partnerství.

5. Ve spolupráci s komunitou vybíráme národní zapojení se do těch mezinárodních projektů či aktivit (zejm. soutěže a další kontribuční aktivity), pro které najdeme ambasadora z řad české komunity či které jsou šancí pro udržitelný rozvoj pobočky. Zároveň podporujeme mezinárodní spolupráci a reprezentaci WMCZ a účast členů české komunity na zahraničních či mezinárodních akcích.

4c. Lokální/ regionální partnerství

V rovině lokálních partnerství vytváříme prostředí pro realizaci místních spoluprací spolu s našimi členy a dobrovolníky.
Podporujeme jejich samostatnou aktivitu.

1. Partnerství s lokálními/ regionálními institucemi vnímáme jako bonus ale zároveň jako výluční prostor pro individuální aktivitu členů komunity, nerozmělňujeme jimi kapacity zaměstnanců spolku.
Oslovujeme, informujeme a podporujeme členy a dobrovolníky, kteří mají zájem aktivně budovat nová lokální partnerství s institucemi (zejména GLAM spolupráce - zisk svobodného obsahu do Wikimedia projektů, organizování lokálních akcí - např. s regionálními knihovnami - např. vzdělávací programy pro studenty či seniory, školení místních institucí apod.). Tato partnerství musí být oboustranně výhodná a rozvíjet naše cíle.

2. Pro členy a dobrovolníky máme vypracovanou strategii pro oslovování institucí a nabízíme jim další podporu, případně finanční fond na realizace partnerství (Komunitní minigranty). Mezi WMČR a lokálními GLAM dobrovolníky funguje vhodný komunikační kanál pro výměnu informací a sdílení zkušeností.

3. Informace a příklady dobré praxe o úspěšných spolupracích zpracováváme a veřejně prezentujeme (na našich stránkách a Wikipedii, ale i v lokálních či celostátních médiích). Pobočka nebude podporovat či přebírat lokální partnerství v případě, že je dobrovolníci nebudou schopni řídit, v takovém případě je raději ukončí.

4. Podporujeme či pořádáme srazy wikipedistů (s důrazem na mimopražské) - podpora lokální komunity vede k realizaci lokálních partnerství s institucemi. Na setkáních s komunitou (srazy, wikikluby, poradní skupinky) probíhá neformální diskuze nad agendou, činností a plány Spolku.
OBLAST

5. PR & Fundraising/ Osvěta

VIZE STRATEGICKÉ KROKY

5a. Vnější prezentace a vnitřní synergie

V procesu komunikace s veřejností i posilování komunity následujeme vizi spolku a upevňujeme postavení organizace v českém veřejném prostoru. Vstupujeme do povědomí české odborné i laické veřejnosti. Profilujeme se skrze veřejné události a průvodní aktivity úzce související s jednotlivými projekty Wikimedia ČR. Prostřednictvím strategického PR profilujeme obraz organizace navenek i dovnitř a využíváme plného potenciálu činnosti zaměstnanců i dalších členů komunity, která tak získává nový, veřejný a mediální, rozměr.

1. Institutional marketing rozvíjíme prostřednictvím sociálních sítí, médií, veřejných kampaní, odborných aktivit a akcí pro veřejnost - to vše v souladu s tématy a cíli spolku.

2. Do povědomí veřejnosti vstupujeme proaktivním způsobem - otevíráním a přispíváním k veřejné diskuzi v oblastech naší odbornosti a tématech souvisejících s naší činností. A to zejména články, komentáři, odbornými diskuzemi, vzdělávacími aktivitami a v neposlední řadě účastí na tematicky blízkých akcích pořádaných partnery a jinými subjekty (konference, vzdělávací akce apod.).

3. Dlouhodobě budujeme jméno Wikimedia ČR ve veřejném prostoru - skrze strategická partnerství, propojení naší aktivity s podporou a růstem Wikimedia projektů v ČR a s růstem české komunity, indentifikací našich hodnot, hodnot dobrovolnosti, nízkoprahovosti a komunitních principů našich aktivit.

4. Komunitu získáváme k širší spolupráci i na dosažení FR & PR cílů spolku - otevíráme a vytváříme aktivně prostor pro jejich vlastní projekty.

5. Dopady a výstupy veškerých spolkových aktivit prezentujeme veřejnosti i naší komunitě s cílem využít tento jejich potenciál pro další budování značky i aktivizaci dalších členů komunity.

5b. Principy svobodné kultury

Wikimedia ČR veřejně popularizuje a brání principy svobodné kultury v českém prostředí.
Vytváříme expertní tým, který má kapacitu konzultovat v oblastech otevřených zdrojů vzdělávání a svobodné kultury.

1.Přistupujeme k principům svobodné kultury jako k jednomu z hlavních cílů naší činnosti. Sledujeme trendy a rozvoj v oblasti svobodné kultury, otevíráme veřejnou diskusi o jejím celospolečenském významu a ten reflektujeme v našich aktivitách.

2. Vyjadřujeme se k aktuálnímu dění v tématu svobodné kultury, které se dotýká našich cílů a snažíme se ho ovlivnit ve prospěch těchto cílů.

3. Svobodným licencím děláme veřejnou osvětu a vysvětlujeme jejich zákonitosti (např. debaty a obdobné aktivity). Propagujeme je na našich akcích a ve všech projektech, stejně jako mezi našimi partnery. Otevíráme tuto diskuzi také v komunitě a vzděláváme v nich průběžně lektory a účastníky našich akcí.

4. Sledujeme dění v české i mezinárodní legislativě týkající se sdílení a svobodného přístupu k informacím. V rámci kapacit organizace a v souladu s naší misí se věnuje advokační činnosti, udržujeme a rozvíjíme partnerství na tomto poli a jsme aktivními členy české advokační skupiny.

5. Respektujeme obecný vývoj ve vztahu k tématům svobodné kultury, otevřeného vzdělávání a otevřených vzdělávacích zdrojů uvnitř hnutí, jako například Wiki Education Foundation, kteří jsou pro nás partnery.


6. Jsme součásti ekosystému Otevřených zdrojů vzdělávání (Open Educational Resources - OER) a naplňujeme tento odkaz propojením na naše vzdělávací programy a jejich obsah. Podporujeme rozeznávání Wikipedie jako otevřeného vzdělávacího zdroje. Reflektujeme skrze to kulturu založenou na celoživotním učení (Lifelong Learning) a sebeřízeném procesu vzdělávání jednotlivců (Self-directed Learning). To je v souladu s trendy v hnutí Wikimedia celosvětově.

5c. Finanční partneři a fundraising

Cílem spolkového fundraisingu je zajistit zdroje a prostředí pro realizaci našich aktivit za současného dodržení fundraisingového kodexu organizace, který vychází z jejích hodnot.

1. FR aktivity jsou zavázané fundraisingovým kodexem a vizí spolku.

2. Fundraisingová strategie vychází ze schváleného FR plánu na daný rok a zohledňuje roční FR rozpočet a kapacitu oddělení PR&FR. Dlouhodobým cílem je diverzifikace finančních zdrojů spolku a jejich růst.

3. Paralelní budování institutional marketingu je klíčové pro rozvoj fundraisingu.
Ve FR indentifikujeme 3 cílové skupiny:
a) individuální dárci
b) firemní dárci
c) veřejné zdroje a nadace a nadační fondy (grantová podpora)

4. Podle typu stakeholderů (zejména dárců) volíme vhodnou oslovovací FR strategii a její charakter s využitím PR potenciálu spolkových činností a aktivit a komunity Wikimedia, případně spolkové know how.

5. Z FR nástrojů využíváme zejména cílenou kampaň zaměřenou na dárce - s veřejnou složkou, vytipování vhodných dárců, potenciálu komunitních kontaktů na potencionální dárce, vytipování a podání žádostí na konkrétní dotační programy veřejných zdrojů a nadací.

6. Udržujeme vztahy s dárci a pečujeme o ně.

7. Cílíme na dlouhodobé budování vztahů s partnery mj. s vidinou jejich FR potenciálu.