Organizační řád

Z Wikimedia ČR
Verze z 1. 8. 2023, 13:46, kterou vytvořil Martin Urbanec (diskuse | příspěvky) (oprava zjevné písařské chyby: při vyškrtnutí některých bodů z článku 5 došlo k rozbití číslování, a bod 5.5 OŘ tak odkazuje na jiné ustanovení, než má)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Organizační řád spolku Wikimedia Česká republika (dále jen „Spolek“) rozvíjí a doplňuje Stanovy Spolku. V případě rozporu mezi Organizačním řádem a Stanovami má přednost ustanovení Stanov.

Článek 2 – Členství

 1. Písemná přihláška k členství musí obsahovat:
  1. jméno, příjmení a datum narození žadatele (název, sídlo a IČ u právnické osoby),
  2. kontaktní údaje: adresu trvalého pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo,
  3. u nezletilého žadatele souhlas jeho zákonného zástupce s přijetím za člena Spolku.
 2. O přijetí člena rozhoduje Rada. Do Valné hromady následující po přijetí člena do Spolku musí být ověřena jeho totožnost.
 3. Sympatizující člen, který je právnickou osobou, působí ve Spolku prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat člena navenek podle zápisu ve veřejném rejstříku nebo jí určeného zástupce.
 4. Podněty řádných členů k udělení čestného členství projedná Rada.
 5. Vznik nebo zánik členství je bez zbytečného prodlení uveden v evidenci členů na interních stránkách Spolku a oznámen přímo dotčené osobě.
 6. Proti rozhodnutí o nepřijetí nebo vyloučení se může dotčená osoba prostřednictvím Rady odvolat k Valné hromadě do 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí o odvolání se stává povinnou součástí programu nejbližší Valné hromady, která o členství rozhodne s konečnou platností.
 7. Členské příspěvky na kalendářní rok musí být uhrazeny do konce prvního čtvrtletí kalendářního roku. Pokud se v průběhu prvního čtvrtletí koná Valná hromada, může její svolavatel v pozvánce stanovit zkrácení této lhůty před začátek Valné hromady.
 8. Pokud členství řádného člena vznikne v posledním čtvrtletí kalendářního roku, je zproštěn povinnosti hradit členský příspěvek na rok následující.
 9. Kterýkoliv řádný člen nebo zájemce o členství může být na základě rozhodnutí Rady zproštěn povinnosti hradit členský příspěvek.
 10. Zápis a výmaz členů z evidence provádí libovolný člen Rady v seznamu členů na interních stránkách Spolku. Libovolný člen Rady také v seznamu provádí změnu členství řádného člena na sympatizujícího člena (v souladu s bodem 3.6. Stanov) a obnovení řádného členství na základě téhož ustanovení.
 11. Pracovníkem interního týmu je každý zaměstnanec v pracovním poměru ke Spolku. Rada může stanovit, že pracovníkem interního týmu je také zaměstnanec činný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiná osoba smluvně vázaná ke Spolku (např. osoba vykonávající činnosti pro Spolek na základě příkazní smlouvy). V pracovní smlouvě, dohodě o provedení práce, dohodě o pracovní činnosti nebo jiné smlouvě musí být uvedeno, zda se osoba stane pracovníkem interního týmu.

Článek 3 – Příprava Valné hromady

 1. O termínu, místě a programu jednání Valné hromady uvědomí Rada členy Spolku nejméně 30 dní před datem konání Valné hromady.
 2. Svolavatel může Valnou hromadu odvolat nebo odložit stejným způsobem, jako bylo provedeno její svolání. V případě mimořádné Valné hromady jsou odvolání nebo odklad podmíněny souhlasem toho, kdo podal žádost o její svolání.
 3. Rada je povinna svolat Valnou hromadu dle bodů 6.5.2 až 6.5.4 Stanov tak, aby se konala do 60 dnů od rozhodné události.
 4. Předkládanou výroční zprávu dá Rada členům k dispozici nejméně týden před konáním výroční Valné hromady. Součástí výroční zprávy je vždy i část věnovaná hospodaření Spolku.

Článek 4 – Jednání Valné hromady

 1. Jednání Valné hromady zahajuje ten, kdo ji svolal. Prvním bodem programu je vždy volba Řídícího výboru a Volební komise. Poté řízení Valné hromady převezme Řídící výbor.
 2. Řídící výbor Valné hromady se skládá z předsedy Řídícího výboru a nejméně dvou členů. Je volen z řad přítomných řádných členů Spolku ve veřejném hlasování.
 3. Valnou hromadu lze se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných řádných členů Spolku předčasně ukončit, i když nebyly projednány všechny body programu.
 4. Schválená usnesení podepisuje společně předseda Řídícího výboru s alespoň jedním jeho členem, při nepřítomnosti předsedy zbylí dva členové Řídícího výboru.
 5. Rada je povinna do 30 dnů od konání Valné hromady zajistit zpřístupnění zápisu z jednání všem členům Spolku.
 6. Volební komise organizuje volby členů orgánů Spolku. Je nejméně dvoučlenná a je volena z řad přítomných řádných členů ve veřejném hlasování. Člen Volební komise nesmí být členem Řídícího výboru a naopak.
 7. Předsedu a členy Rady a členy Revizní komise volí Valná hromada z řad zletilých řádných členů tajným hlasováním, pokud se neusnese, že hlasování bude veřejné.
 8. Stanovení počtu členů Rady se provádí:
  1. v případě volby nové Rady (tj. všech členů Rady) vždy jako bod programu předcházející volbě Rady,
  2. je-li změna počtu členů Rady na programu Valné hromady, nebo usnese-li se na tom Valná hromada v průběhu zasedání (rozhodnutí dle tohoto ustanovení však nesmí vést k zániku funkce člena Rady).
 9. Při volbách předsedy Rady se postupuje takto:
  1. Každý hlasující označí na volebním lístku nejvýše jednoho kandidáta, kterému dává hlas.
  2. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů.
  3. Není-li v prvním kole zvolen žádný kandidát, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Získalo-li více kandidátů na druhém místě stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
  4. Pokud se prvního kola účastnil jen jeden kandidát a nebyl-li zvolen, je možné navrhnout další kandidáty a první kolo opakovat.
  5. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů.
  6. Nebyl-li takto zvolen žádný kandidát, volby se opakují, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.
  7. Po zvolení předsedy Rady následuje volba členů Rady.
 10. Při volbách nebo doplňování Rady a Revizní komise se postupuje takto:
  1. Řídící výbor konstatuje, kolik členů daného orgánu bude voleno. V případě volby celé Rady Valná hromada namísto postupu dle předchozí věty rozhodnutím určí, kolik členů Rady může být nejvýše zvoleno.
  2. V každém kole hlasování označí hlasující člen na volebním lístku ty kandidáty, kterým dává svůj hlas. Označit smí maximálně tolik kandidátů, kolik členů orgánu se volí.
  3. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří v daném kole získali nadpoloviční počet hlasů, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů, až do počtu volných míst v orgánu, do kterého se volí.
  4. Není-li naplněn počet volených členů orgánu, rozhodne Valná hromada, zda konat další kolo voleb, snížit stanovený počet členů voleného orgánu, nebo ponechat orgán částečně neobsazen.
  5. Pokud se koná další kolo voleb, postupují do něj všichni nezvolení kandidáti z předchozího kola. Lze do něj také navrhnout další kandidáty. Je však možné uspořádat nejvýše dvě kola voleb.
 11. O výsledku voleb vypracuje Volební komise záznam stvrzený podpisy dvou jejích členů.
 12. V případě, že Valná hromada neschválí výroční zprávu Spolku za uplynulý rok, zařazuje se jako bezprostředně následující bod programu hlasování o odvolání Rady, a to i v případě, že tak nebylo uvedeno v programu Valné hromady.
 13. V případě, že Valná hromada neschválí výroční zprávu Revizní komise, zařazuje se jako bezprostředně následující bod programu hlasování o odvolání Revizní komise, a to i v případě, že tak nebylo uvedeno v programu Valné hromady.
 14. Dojde-li k zániku funkce člena Rady nebo Revizní komise v průběhu zasedání Valné hromady, je do programu zařazen bod o volbě nástupce tohoto člena tak, aby byl zvolen ještě na tomto zasedání Valné hromady. V případě rezignace nebo odvolání předsedy Rady je třeba provést novou volbu celé Rady. Tyto volby budou na pořad jednání zařazeny i v případě, že nebyly uvedeny v programu Valné hromady.

Článek 5 – Rada

 1. Místopředsedu volí Rada z vlastních řad na návrh předsedy Rady.
 2. Rozhodnutí Rady jsou přijímána ve veřejném hlasování prostou většinou hlasů. Hlasování může probíhat pouze za účasti více než poloviny členů Rady. V konkrétním případě může Rada přistoupit k jinému způsobu hlasování.
 3. Zasedání Rady jsou přístupná všem členům Spolku, vyjma těch bodů programu, které Rada vyhlásí za neveřejné. Tím není dotčeno oprávnění Revizní komise dle bodu 8.7. Stanov.
 4. Každé řádné zasedání Rady musí být nejméně 3 dny předem oznámeno spolu s termínem a místem konání. Rada zveřejní s pozvánkou i předběžný program jednání a podklady pro jednání, které doplňuje bez zbytečného odkladu. Je-li třeba projednat věc, která nesnese odkladu, lze lhůtu ke zveřejnění pozvánky přiměřeně zkrátit.
 5. Při rozhodování mimo zasedání hlasuje Rada na interních stránkách Spolku. Pro oznamování tohoto hlasování a termíny platí obdobně bod 4. tohoto článku.
 6. Rada informuje členy Spolku o své činnosti na interních stránkách Spolku. Svá rozhodnutí zde zveřejňuje do 7 dnů od jejich schválení.
 7. Při rozhodování podle bodu 7.7. Stanov se Rada řídí ustanoveními o disciplinárním řízení. Proti rozhodnutí Rady lze podat prostřednictvím Rady odvolání k Valné hromadě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Toto odvolání nemá odkladný účinek.
 8. Rada dále:
  1. vede o svých jednáních a rozhodnutích řádné záznamy,
  2. předkládá Valné hromadě výroční zprávu Spolku a výroční zprávu o hospodaření,
  3. poskytne Revizní komisi písemnou odpověď na všechny její písemné podněty.
 9. Jestliže dojde k zániku funkce člena Rady, předseda Rady navrhne na toto místo některého z řádných členů Spolku. O návrhu uspořádá Rada Korespondenční hlasování. Během funkčního období Rady lze takto doplnit maximálně 3/7 stanoveného počtu členů Rady.
 10. Pokud dojde k zániku funkce předsedy Rady, zbylí členové Rady svolají Valnou hromadu, která bude mít na programu volbu předsedy a členů Rady.
 11. Jestliže počet obsazených míst členů Rady klesne pod polovinu stanoveného počtu členů, ustanovení bodu 5.9. se neuplatní a zbylí členové Rady svolají Valnou hromadu, která bude mít na programu volbu předsedy a členů Rady. Neúplná Rada smí do té doby užívat své pravomoci pouze k neodkladným úkonům.
 12. Bezhotovostní výdaje nad 50 000 Kč schvaluje Rada. Schválení proběhne tak, že pověřený člen nebo předseda Rady spolupodepíše příkaz k úhradě, zadaný výkonným ředitelem v internetovém bankovnictví Spolku.
 13. Další oprávnění výkonného ředitele zastupovat Spolek, včetně přijímání darů v hodnotě do 50 000 Kč, upravuje zvláštní plná moc udělená výkonnému řediteli Radou.
 14. Pokud bude řádné členství člena Rady přerušeno ve smyslu ustanovení bodu 3.6. Stanov, bod 9. tohoto článku se použije obdobně.
 15. Pokud bude řádné členství předsedy Rady přerušeno ve smyslu ustanovení bodu 3.6. Stanov, bod 10. tohoto článku se použije obdobně.

Článek 6 – Revizní komise

 1. Rozhodnutí Revizní komise jsou schvalována ve veřejném hlasování prostou většinou hlasů. V konkrétním případě může Revizní komise přistoupit k jinému způsobu hlasování.
 2. Revizní komise předkládá Valné hromadě výroční zprávu o činnosti Revizní komise.
 3. Jestliže zanikne funkce člena Revizní komise, předseda Revizní komise navrhne na toto místo některého z řádných členů Spolku. O tomto návrhu uspořádá Rada Korespondenční hlasování.
 4. Pokud zanikne funkce všech členů Revizní komise, Rada svolá Valnou hromadu, která bude mít na programu volbu nové Revizní komise.
 5. Pokud bude řádné členství člena Revizní komise přerušeno ve smyslu ustanovení bodu 3.6. Stanov, bod 3. tohoto článku se použije obdobně.

Článek 7 – Korespondenční hlasování

 1. Hlasování může být prováděno poštou, elektronickou poštou, pomocí interních stránek Spolku nebo jiným způsobem zajišťujícím jeho důvěryhodnost. Technický způsob hlasování a způsob jeho vyhodnocení stanoví Rada vždy při jeho vyhlášení.
 2. Pokud Rada nerozhodne jinak, Korespondenční hlasování je veřejné.
 3. Korespondenční hlasování vyhlašuje Rada:
  1. z vlastní iniciativy,
  2. pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu,
  3. na návrh předložený alespoň čtvrtinou řádných členů.
 4. Korespondenční hlasování se nevyhlašuje, pokud se má do 60 dnů uskutečnit Valná hromada. O této skutečnosti neprodleně informuje Rada na interních stránkách Spolku.
 5. V Korespondenčním hlasování smí hlasovat všichni řádní členové Spolku, jejichž členství vzniklo před začátkem hlasování. V případě, že řádnému členovi v průběhu hlasování zanikne členství, je jeho hlas neplatný.

Článek 8 – Ochrana osobních údajů

 1. Spolek při zpracování osobních údajů svých členů postupuje podle platných předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
 2. Osobní údaje členů jsou Spolkem zpracovávány na základě oprávněného zájmu Spolku pro účely evidence členů, komunikace se členy a výkon spolkové činnosti obecně. Toto zpracování nevyžaduje souhlas člena. Souhlasu člena je však třeba tehdy, jestliže mají být osobní údaje použity k šíření obchodních sdělení nebo předávány třetí osobě (vyjma oprávněných zpracovatelů osobních údajů).
 3. Jméno, příjmení a e-mailová adresa člena Spolku jsou přístupné ostatním členům.
 4. Podrobnosti o zpracování osobních údajů obsahuje Směrnice o ochraně osobních údajů, která je dostupná veřejně na webu Spolku.

Článek 9 – Řízení diskuse při jednání

 1. Ten, kdo řídí jednání orgánu Spolku, může v zájmu dodržení rozumné doby jednání omezit délku vystoupení i počet vystoupení jednotlivých diskutujících ke každému bodu. Omezení musejí být taková, aby každému, koho se projednávaný bod týká, umožnila alespoň jednou vystoupit a hovořit alespoň minutu. Omezení však nesmějí směřovat ke zjevnému potlačení svobodné diskuse.

Článek 10 – Doručování

 1. Spolek a jeho orgány doručují členům zásadně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) na adresu uvedenou v Seznamu členů na interních stránkách Spolku. Člen je povinen bezodkladně oznámit Spolku jakoukoli změnu své e-mailové adresy. Neučiní-li tak, nemůže vůči Spolku vznášet jakékoli nároky vzniklé z toho, že mu nebylo řádně doručeno na novou adresu.
 2. Členové Spolku doručují Spolku a jeho orgánům zásadně na e-mailové adresy uvedené na interních stránkách Spolku. Spolku jako právnické osobě členové doručují na e-mailovou adresu Rady.
 3. Připouští se doručování při jednáních orgánů Spolku. Doručení je však účinné pouze v případě, že o něm byl učiněn záznam v zápisu z jednání daného orgánu.