Stanovy

Z Wikimedia ČR
Verze z 25. 6. 2023, 19:38, kterou vytvořil Martin Urbanec (diskuse | příspěvky) (→‎Hlava 6 – Valná hromada: +bod schválený Valnou hromadou 14. května 2023)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlava 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Wikimedia Česká republika (dále jen „Spolek“) je neziskový apolitický spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Sídlem Spolku je Praha.
 3. Spolek působí zejména na území České republiky.
 4. V mezinárodním styku užívá Spolek také název Wikimedia Czech Republic.
 5. Spolek při své činnosti spolupracuje s nadací Wikimedia Foundation, Inc. (dále jen „Nadace“), založenou ve státě Florida ve Spojených státech amerických, v rozsahu stanoveném ve smlouvě mezi Spolkem a Nadací.

Hlava 2 – Účel Spolku

 1. Vize Spolku zní: "Společně budujeme svět, ve kterém má každý člověk volný přístup k veškerým lidským znalostem a právo k nim svobodně přispívat."
 2. Posláním Spolku je zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby, a to prostřednictvím pomoci a podpory růstu Wikipedie a ostatních projektů Wikimedia.
 3. Účel Spolku:
  1. přispívat ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností,
  2. podporovat a šířit svobodnou tvorbu, zejména díla, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat,
  3. podporovat a propagovat všechny projekty Wikimedia a rozvíjet české hnutí Wikimedia.
 4. Spolek realizuje své cíle zejména prostřednictvím těchto hlavních činností:
  1. podporou vzniku a rozvoje projektů založených na principu wiki se zaměřením na projekty Wikimedia, které jsou široce a bezplatně dostupné,
  2. podporou zpřístupňování plného obsahu výše uvedených projektů na základě svobodných licencí,
  3. vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby především mládeže, studentů a seniorů a poskytováním vzdělávacích programů a akcí (kurzů, seminářů) pro širokou i odbornou veřejnost, včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  4. publikační a nakladatelskou činností,
  5. zpracováním a poskytováním informací.
 5. Spolek může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti spočívající i v podnikání. Předmětem podnikání Spolku jsou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Hlava 3 – Členství

 1. Členové Spolku se dělí na:
  1. členy řádné,
  2. členy sympatizující,
  3. členy čestné.
 2. Členem Spolku se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Spolku. Právnická osoba může být pouze členem sympatizujícím.
 3. O přijetí člena rozhoduje Rada. Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí člena se lze odvolat postupem stanoveným v Organizačním řádu.
 4. Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická osoba, která:
  1. dosáhla věku trestní odpovědnosti,
  2. má zájem aktivně se podílet na činnosti Spolku,
  3. předložila Spolku přihlášku k členství (formu a náležitosti přihlášky stanoví Organizační řád),
  4. zaplatila první členský příspěvek, není-li určeno jinak.
 5. V případě, že nově přijatý řádný člen nezaplatil první členský příspěvek, vznikne jeho členství ve Spolku až řádným splněním této povinnosti.
 6. Řádným členem se nemůže stát osoba, která je pracovníkem interního týmu Spolku. V případě, že se řádný člen Spolku stane pracovníkem interního týmu, jeho členství se stává sympatizujícím. Pokud člen Spolku přestane být pracovníkem interního týmu, může oznámit Radě, že žádá o obnovení řádného členství. Řádné členství se v tomto případě obnovuje okamžikem doručení žádosti dle předchozí věty. Organizační řád stanoví, kdo se rozumí pracovníkem interního týmu. Změna členství řádného člena na sympatizujícího člena a obnovení řádného členství v souladu s tímto ustanovením nevyžaduje rozhodnutí Rady podle bodu 3.
 7. Sympatizujícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která:
  1. zaplatila první členský příspěvek.
 8. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která:
  1. se výrazně zasloužila o realizaci cílů Spolku,
  2. vyjádřila souhlas se vstupem do Spolku.
 9. Čestné a řádné členství lze kombinovat. Kombinace jiných typů členství nejsou přípustné.
 10. Členství ve Spolku zaniká:
  1. okamžikem, kdy bude Radě doručeno oznámení člena Spolku, v němž jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit ze Spolku, leda že v oznámení uvede jako den zániku členství den pozdější,
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  3. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Organizačním řádem,
  4. rozhodnutím Rady dle Hlavy 11.
 11. Způsob zápisu a výmazu údajů v Seznamu členů stanoví Organizační řád. Seznam členů je neveřejný.

Hlava 4 – Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Členové mají právo:
  1. účastnit se Valné hromady,
  2. předkládat Radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Spolku,
  3. obracet se s podněty na Revizní komisi,
  4. obracet se při aktivitách vedoucích k realizaci cílů Spolku na Radu s žádostmi o pomoc a o poskytnutí prostředků Spolku,
  5. podílet se na realizaci cílů Spolku.
 2. Řádní členové mají dále právo:
  1. volit ve volbách do orgánů Spolku,
  2. při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Spolku,
  3. hlasovat na Valné hromadě a v Korespondenčním hlasování.
 3. Řádní členové přijatí usnesením Valné hromady získávají právo hlasovat na Valné hromadě a volit ve volbách do orgánů Spolku až po skončení Valné hromady, na níž byli přijati. Při vyhodnocování hlasování a voleb v průběhu této Valné hromady se takoví členové nezapočítávají do počtu řádných členů.
 4. Členové jsou povinni:
  1. řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Spolku,
  2. řídit se rozhodnutími orgánů Spolku, která se jich týkají,
  3. dbát dobrého jména Spolku a jeho poslání.
 5. Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni bezodkladně informovat Radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů podle Organizačního řádu.
 6. Řádní a sympatizující členové jsou dále povinni ve stanovených lhůtách uhradit členský příspěvek.

Hlava 5 – Organizační struktura

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Rada,
  3. Revizní komise,
  4. výkonný ředitel.
 2. Funkční období členů Rady a Revizní komise trvá od jejich zvolení do skončení druhé nejbližší výroční Valné hromady.
 3. Způsob jednání orgánů Spolku určuje Organizační řád, který je schvalován a měněn Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Je-li ustanovení Organizačního řádu v rozporu se Stanovami, má přednost ustanovení Stanov.
 4. Statutárním orgánem Spolku je Rada. Jménem Spolku jedná navenek předseda nebo místopředseda Rady (dále jen “Předseda”, resp. “Místopředseda”), a to každý z nich samostatně.  
 5. V případě, že funkce předsedy není obsazena, nebo předseda svou funkci po delší dobu nevykonává, pověří Rada na nezbytně dlouhou dobu jeho zastupováním místopředsedu. Není-li místopředseda schopen či ochoten pověření převzít, pověří Rada jiného svého člena.
 6. Členové orgánů Spolku musí být členy Spolku. Zánikem členství ve Spolku zaniká členství v orgánech Spolku.
 7. Zasedání orgánů Spolku s výjimkou Revizní komise jsou přístupná všem členům Spolku, ledaže daný orgán rozhodne výslovně, že některý bod programu bude projednáván neveřejně. To nevylučuje přítomnost jen některých členů nebo pozvaných hostů, pouze však se souhlasem daného orgánu.

Hlava 6 – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Valné hromady se účastní:
  1. členové Spolku,
  2. hosté pozvaní Radou. Navrhnout Radě hosta k pozvání může kterýkoliv člen.
 3. Valná hromada může být výroční nebo mimořádná.
 4. Výroční Valnou hromadu svolává Rada jednou v každém kalendářním roce.
 5. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada:
  1. z vlastní iniciativy,
  2. na žádost Revizní komise,
  3. na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny řádných členů Spolku,
  4. pokud to vyžaduje ustanovení Stanov nebo Organizačního řádu.
 6. Pokud je to uvedeno v Oznámení o svolání Valné hromady, může být Valná hromada svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.
 7. Valná hromada konaná v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna většina řádných členů.
 8. Při konání v náhradním termínu je Valná hromada usnášeníschopná, i když podmínka uvedená v předchozím bodě splněna není.
 9. Valná hromada konaná v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit. Program mimořádné Valné hromady lze změnit pouze se souhlasem toho, kdo podal žádost o její svolání.
 10. Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení mimořádného bodu vyžadují Stanovy nebo Organizační řád.
 11. Usnesení Valné hromady jsou přijímána veřejným hlasováním. Není-li stanoveno jinak, je návrh přijat právě tehdy, když na Valné hromadě hlasuje více členů pro něj než proti němu, zdržení se hlasování není považováno za hlas proti návrhu. V konkrétním případě se může Valná hromada usnést na jiném způsobu hlasování.
 12. Jednání Valné hromady se koná hybridní formou. Účastníci Valné hromady jsou členové, kteří jsou přítomni v místě zasedání, i ti, kteří se účastní pomocí technických prostředků na dálku.
 13. Zastoupení na Valné hromadě je možné pouze v případě, že členovi brání v účasti vážné důvody. Takto ustanovený zmocněnec je povinen zúčastnit se zasedání Valné hromady osobně na místě.
 14. Do výhradních kompetencí Valné hromady náleží:
  1. schválení Stanov a jejich změn,
  2. schválení Organizačního řádu a jeho změn,
  3. schválení Strategického plánu Spolku a jeho změn,
  4. volba a odvolání členů volených orgánů Spolku,
  5. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce,
  6. schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření,
  7. stanovení výše členského příspěvku na základě návrhu Rady,
  8. schválení výroční zprávy o činnosti Revizní komise,
  9. rozhodnutí o rozpuštění či přeměně Spolku.
 15. Rozhodovat o změně Stanov smí Valná hromada jen tehdy, pokud takový bod byl uveden na programu Valné hromady.

Hlava 7 – Rada

 1. Rada je statutární a řídicí orgán Spolku; ze své funkce je odpovědná Valné hromadě a schází se minimálně dvakrát ročně. Rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků; způsob tohoto rozhodování určuje Organizační řád.
 2. Rada řídí činnost Spolku mezi Valnými hromadami. V době od zahájení do ukončení Valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci Rady Valná hromada.
 3. Rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji předseda, dále místopředseda a další členové. Počet členů Rady stanovuje pro dané funkční období Valná hromada, dodatečně může být změněn Korespondenčním hlasováním. Stanovení počtu členů Rady se provádí postupem dle Organizačního řádu.
 4. Členové Rady nemohou zastávat funkce v jiných orgánech Spolku.
 5. Předsedu volí Valná hromada, ostatní členové Rady jsou voleni Valnou hromadou a doplňováni Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady. Místopředsedu volí Rada z řad svých členů. Funkce předsedy a místopředsedy jsou vzájemně neslučitelné.
 6. Rada rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou výslovně svěřeny jinému z orgánů Spolku, zejména:
  1. schvaluje Roční rozpočet a Roční plán činnosti Spolku,
  2. dohlíží nad správou majetku Spolku,
  3. přijímá, sankcionuje a vylučuje členy Spolku,
  4. jmenuje a odvolává výkonného ředitele a vykonává dohled nad jeho činností,
  5. schvaluje vnitřní předpisy Spolku, není-li to v konkrétním případě vyhrazeno Valné hromadě.
 7. Rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
  1. rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady,
  2. rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Spolku v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Spolku nebo rozhodnutími Rady.
 8. Rada schvaluje vznik nových zaměstnaneckých pozic nad rámec Ročního plánu činnosti, včetně výběru konkrétního zaměstnance.
 9. Rada svým rozhodnutím může některé oblasti činnosti Spolku svěřit do gesce jednotlivých členů Rady. Tito pověření členové Rady pak mají pro danou oblast poradní funkci ve vztahu k internímu týmu Spolku.
 10. Rada je nezpůsobilá vykonávat svou funkci, pokud :
  1. počet jejích členů klesne pod jednu polovinu, nebo
  2. se nesejde k zasedání po dobu delší než 12 měsíců.

Hlava 8 – Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolní orgán Spolku.
 2. Revizní komise má tři členy.
 3. Členové Revizní komise nemohou zastávat funkce v ostatních orgánech Spolku. Členem Revizní komise se nemůže stát osoba blízká některému z členů Rady.
 4. Členové Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou nebo Korespondenčním hlasováním. Funkční období členů doplněných Korespondenčním hlasováním trvá jen do nejbližší Valné hromady.
 5. Předsedu Revizní komise volí komise z vlastních členů.
 6. Revizní komise:
  1. kontroluje činnost Spolku mezi Valnými hromadami,
  2. předkládá Radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající, v případě potřeby tyto předloží Valné hromadě,
  3. podává Radě žádost o svolání mimořádné Valné hromady nebo zasedání Rady,
  4. svolává Valnou hromadu v případě, že ji v termínu daném Stanovami nebo Organizačním řádem nesvolá Rada,
  5. podává mezi Valnými hromadami závazný výklad Stanov a dalších předpisů Spolku,
  6. jmenuje Inventarizační komisi a schvaluje výsledek inventury majetku Spolku prováděné jednou ročně,
  7. předkládá Valné hromadě doporučení, zda schválit Radou předloženou výroční zprávu Spolku.
 7. Revizní komise má právo vyslat na zasedání Rady jednoho svého člena jako pozorovatele.
 8. Dojde-li k situaci, kdy je Rada nezpůsobilá vykonávat svou funkci, přebírá Revizní komise její pravomoci na dobu nezbytně nutnou, která však nesmí přesáhnout 60 dnů. Revizní komise je v tomto období oprávněna činit jen takové kroky, které jsou nezbytné k zachování Spolku a jeho činnosti, nebo bez jejichž provedení hrozí Spolku vážná újma. Přednostním řešením nezpůsobilosti Rady je však vždy co nejrychlejší svolání Valné hromady.

 

Hlava 9 – Výkonný ředitel

 1. Výkonný ředitel je zaměstnancem Spolku, který na základě pověření Radou Spolku zajišťuje řízení běžné činnosti Spolku. Výkonný ředitel je nejvyšším vedoucím zaměstnancem Spolku.
 2. Výkonný ředitel je podřízen Radě, zodpovídá se jí ze své činnosti, řídí se jejími usneseními a pokyny. Účastní se jednání Rady, pokud Rada nestanoví jinak.
 3. Výkonný ředitel zejména:
  1. sestavuje návrh Ročního rozpočtu Spolku pro jednání Rady.
  2. sestavuje Roční plán činnosti. V druhém pololetí kalendářního roku předkládá Radě návrh Ročního plánu činnosti na následující kalendářní rok, který Rada schvaluje na svém jednání.
  3. vybírá a personálně řídí ostatní zaměstnance a dohlíží na jejich práci.
  4. odpovídá za řádné finanční plánování a řízení Spolku.
 4. Výkonný ředitel je považován za člena interního týmu Spolku.
 5. Veškeré transakce Spolku nad mez uvedenou v Organizačním řádu schvaluje Rada.

Hlava 10 – Korespondenční hlasování

 1. Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání formou Korespondenčního hlasování.
 2. Obsah a způsob vyhlášení Korespondenčního hlasování a jeho provedení upravuje Organizační řád. Korespondenční hlasování lze provést s pomocí technických prostředků.
 3. Z rozhodování Korespondenčním hlasováním jsou vyloučeny:
  1. změna Stanov, s výjimkou určení sídla Spolku,
  2. odvolání členů orgánů Spolku,
  3. přezkoumávání odvolání proti rozhodnutí Rady o nepřijetí za člena, vyloučení ze Spolku nebo o uvalení sankce,
  4. rozhodnutí o zrušení Spolku.
 4. Nahradit konání výroční Valné hromady Korespondenčním hlasováním lze pouze za mimořádných situací, které znemožňují nebo významně komplikuji konání řádné Valné hromady.

Hlava 11 – Disciplinární řízení

 1. Disciplinárním orgánem Spolku je Rada. V disciplinárních záležitostech týkajících se člena Rady nebo osob jemu blízkých se tento člen Rady z projednávání a hlasování vyloučí.
 2. Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Spolku, jedná způsobem nepřátelským ke Spolku a jeho cílům nebo poškodí dobré jméno Spolku či jeho člena, může být Radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
 3. Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze Spolku. Člen, jehož členství bylo pozastaveno, nemá právo hlasovat na Valné hromadě.
 4. V rozhodnutí o pozastavení členství musí být uvedeno, na jakou dobu, nebo do splnění jaké podmínky je členství pozastaveno. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení musí být uvedena doba jeho trvání.
 5. Člen, který je ve sporu se Spolkem nebo jiným členem Spolku ve věci týkající se Spolku a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Spolku, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské vůči Spolku.
 6. Další pravidla provádění disciplinárního řízení lze stanovit v Organizačním řádu.

Hlava 12 – Zásady hospodaření

 1. Výdaje Spolku jsou zaměřeny k naplňování cílů podle Hlavy 2.
 2. Majetkem Spolku je zejména movitý majetek.
 3. Příjmy Spolku tvoří zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary nebo odkazy,
  3. granty a dotace,
  4. příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
  5. výnosy z majetku Spolku.
 4. Je zakázáno:
  1. z majetku Spolku poskytovat půjčky nebo ručení na půjčky jeho členům nebo blízkým osobám členů,
  2. převádět majetek Spolku na jeho členy nebo blízké osoby členů za podmínek odlišných než převody na třetí osoby, zejména pokud se jedná o převod bezúplatný nebo za výrazně zvýhodňujících podmínek,
  3. využívání majetku Spolku jeho členy nebo blízkými osobami jeho členů za podmínek odlišných, než které platí pro třetí osoby, pokud toto využívání přímo nevyplývá z cílů Spolku,
  4. při nákupu majetku zvýhodňovat dodavatele, kteří jsou spojeni s členy Spolku nebo blízkými osobami členů.
 5. O svém hospodaření vede Spolek evidenci podle platných právních norem.

Hlava 13 – Zrušení Spolku

 1. Spolek se zrušuje usnesením Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.
 2. Valná hromada, která rozhodla o zrušení Spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný likvidační zůstatek bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou Spolku blízké.

Hlava 14 – Společná ustanovení

 1. Pravidla doručování mezi členy Spolku a jeho orgány upraví závazným způsobem Organizační řád.

Hlava 15 – Závěrečná ustanovení

 1. Změna Stanov je schválena Valnou hromadou, jestliže se pro ni v hlasování vysloví alespoň dvě třetiny všech přítomných řádných členů a zároveň alespoň jedna třetina všech řádných členů.
 2. Toto nové úplné znění Stanov nabývá účinnosti dne 5. června 2022. Tímto dnem také nahrazuje všechna znění předchozí.